AUDIT FINANCIAR SI SERVICII CONEXE
Informatia prezentata în situatiile financiare a dobândit o importanta
fara precedent în noul context economic si financiar. Actionarii si
investitorii doresc o informatie de o calitate exceptionala, iar noi,
prin serviciile noastre profesionale, îi asiguram cu independenta si
integritate ca acestea ofera informatii complete si fidele.
Experienta pe care am dobândit-o în diverse domenii, pe parcursul a
aproape 20 ani de activitate, ne ofera o întelegere complexa a
afacerilor clientilor nostri si a provocarilor cu care acestia se
confrunta.
AUDIT FINANCIAR
În mediul global de afaceri actual, serviciile de audit (si conexe) oferite
de specialistii nostri ofera o asigurare asupra informatiilor dintr-o gama
larga de domenii, într-un interval de timp scurt si într-un format specific
noului mediu economic. Un audit de calitate începe cu diligenta si
obiectivitatea profesionistilor nostri. Clientii nostri se bazeaza pe noi
pentru a le raporta asupra situatiilor financiare si a le oferi, dupa caz, o
consultanta clara, eficienta si documentata pentru afacerile pe care
acestia le conduc.
Abordarea noastra se bazeaza pe o atentie sporita acordata controlului intern si riscurilor de frauda, pe teste de
fond, pe proceduri analitice aplicabile diverselor domenii si ne permite sa transformam informatiile în cunostinte
pe care clientii nostri le pot utiliza pentru a gestiona mai bine riscurile, a optimiza eficienta, a evalua
performantele si, în final, pentru a-si mari profitabilitatea.
Acordam o importanta deosebita pregatirii profesionale a specialistilor nostri si îi instruim permanent pentru a fi
printre cei mai buni în toate domeniile - audit, contabilitate, control intern, managementul riscului, tranzactii în
afaceri, fiscalitate, etc. Aceasta abordare ne ajuta sa întelegem imediat activitatea clientilor nostri, astfel încât sa
cuantificam gradul de adecvare a controlului intern si posibilele fraude, sa putem dezvolta cele mai bune
proceduri de identificare a riscurilor, în concordanta cu practicile de audit si standardele nationale si
internationale.

AUDIT INTERN
Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste
gradul de control asupra operatiunilor, o îndruma pentru a-i îmbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea
unui plus de valoare.
Auditul intern ajuta organizatiile sa îsi atinga obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica,
procesele sale de management al riscurilor, de control si de guvernanta a organizatiei. Auditul intern are rolul de a
raporta managementului si Consiliului de administratie eventualele nonconformitati depistate în urma desfasurarii
misiunilor specifice, facând propuneri pentru a le minimiza posibilele efecte negative sau a le elimina în totalitate,
precum si de a consolida eficienta si eficacitatea activitatilor pe care entitatea le desfasoara.

În domeniul auditului intern, noi oferim urmatoarele tipuri de servicii:
• Asistenta în organizarea departamentului de audit intern în cadrul entitatii;
• Elaborarea manualului de proceduri de audit intern aplicabile în cadrul entitatii;
• Servicii externalizate privind organizarea si efectuarea auditului intern.
SERVICII DE AUDIT INTERN
În conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu, activitatea de audit
intern trebuie implementata la nivelul tuturor societatilor ale caror situatii
financiare anuale sunt supuse auditului statutar, potrivit legii, sau optiunii
actionarilor/asociatilor.
Functia de audit intern poate fi organizata într-un compartiment distinct
inclus în organigrama companiilor sau poate fi externalizata, pe baze
contractuale. Avantajele externalizarii acestei functii sunt reprezentate de
costuri mai mici, personal cu pregatire profesionala si experienta în
domeniu, independenta si obiectivitate în analiza proceselor din interiorul
organizatiei.
Auditul intern are un rol esential în:
• Prevenirea si detectarea erorilor si fraudelor;
• Eliminarea pierderilor;
• Verificarea acuratetei raportarilor catre management;
• Respectarea legislatiei în vigoare;
• Verificarea eficacitatii sistemelor de control intern;
• Asigurarea securitatii activelor;
• Verificarea concordantei cu procedurile stabilite de control;
• Verificarea concordantei cu politicile adoptate de management;
• Eficienta si eficacitatea operatiunilor desfasurate.

Pentru prestarea serviciilor de audit intern se parcurg urmatoarele etape:

Etapa contractarii. În aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:
• Solicitarea de informatii pentru cunoasterea activitatii desfasurate;
• Analiza preliminara a informatiilor financiare si non-financiare primite;
• Întocmirea si transmiterea ofertei;
• Semnarea contractului si/sau a scrisorii de angajament.

Etapa de planificare. În aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:
• Selectarea specialistilor care vor fi implicati în misiune;
• Programarea activitatilor pe sectiuni si perioade de timp;
• Transmiterea cererilor de informatii.

Etapa prestarii serviciilor. În aceasta etapa sunt urmati urmatorii pasi:
• Primirea informatiilor de la clienti;
• Analizarea si verificarea informatiilor;
• Efectuarea procedurilor specifice de verificare, folosind tehnicile si instrumentele de audit intern;
• Revizuirea documentelor de lucru de catre directorul de audit intern;
• Întâlnirile cu clientii si discutarea aspectelor importante;
• Emiterea rapoartelor aferente misiunilor de audit intern efectuate;
• Emiterea raportului anual de audit intern;
• Revizuirea dosarelor si rapoartelor de catre directorul de calitate.

AUDIT STATUTAR
Prin audit statutar se întelege examinarea efectuata de un profesionist contabil competent si independent asupra
situatiilor financiare ale unei entitati în vederea exprimarii unei opinii motivate asupra imaginii fidele, clare si
complete a pozitiei si situatiei financiare precum si a rezultatelor (performantelor) obtinute de aceasta.

Auditul statutar este auditul financiar efectuat de auditori statutari care examineaza (verifica) situatiile
financiare, potrivit normelor de audit, inclusiv activitati si operatii specifice întreprinderii auditate, în virtutea unor
dispozitii legale (legea contabilitatii, legea societatilor comerciale, legea pietelor de capital etc.), ca urmare a
mandatului primit din partea proprietarilor întreprinderii (actionari, asociati).
"Succesul se ascunde in ambitia de a nu renunta."
A.F.H.R. Integrated Accounting Solutions

Serviciile noastre de audit si servicii conexe includ:
Auditul situatiilor financiare (individuale si consolidate) întocmite în conformitate cu reglementarile românesti;
• Auditul situatiilor financiare (individuale si consolidate) întocmite în conformitate cu IFRS;
• Auditul situatiilor financiare (individuale si consolidate) întocmite în conformitate cu alte standarde de
contabilitate si sau politici de grup;
• Revizuirea situatiilor financiare trimestriale, semestriale si anuale;
• Proceduri agreate privind informatiile financiare;
• Raportari catre autoritatile de reglementare si catre terti; etc
Newsletter
Copyright © 2015 A.F.H.R. ·  All Rights reserved